Vedtægter

§ 1
Klubbens navn er Aarhus-Trav-Amatør-Klub.
Klubbens hjemsted er Århus.
Klubben er stiftet den 15. Januar 1936

§ 2
Klubbens formål er: Med alle til rådighed værende midler at arbejde for travsportens højnelse og bevarelse samt fremme interessen for travsport blandt unge.
Dette opnåes bl.a. ved samarbejde med travselskaberne og Aarhus Travklub, samt ved fair og sportslig kørsel.

§ 3
Medlemskab af Aarhus-Trav-Amatør-Klub er obligatorisk for enhver som erhverver amatørlicens udstedt eller påtegnet af Jydsk Væddeløbsbane i Århus. Bestyrelsen optager medlemmerne.
– Ikke licenshavende medlemmer betegnes som passive medlemmer og har ikke stemmeret.
– Æresmedlemmer kan kun udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 4
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
– Nye medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat indskud.
– Såvel kontingent som evt. indskud erlægges forud i begyndelse af hvert regnskabsår. Nye medlemmer betaler et forholdsmæssigt kontingent fra indmeldelsesdatoen.
– Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Klubbens midler må kun anvendes til travsportslige formål, herunder først og fremmest klubbens administration og repræsentation samt udsættelse af ærespræmier og lignende.

§ 5
Klubben har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring med udbetaling af en sum enten ved død eller fuldstændig invaliditet.
– Alle licenshavende medlemmer betaler årlig præmie hertil, og denne præmie erklægges forud i begyndelsen af hvert regnskabsår.
– Ingen amatør kan komme til start, før hans forsikring er i orden.

§ 6
For at dække eventuelle skader, der under løb forårsages på materiale, indbetaler klubbens medlemmer et af klubben fastsat beløb pr. start. Beløbet opkræves af JVB´s sekretariat.
– Beløbet indsættes på materialekontoen (JVB). Eventuelt overskud fordeles mellem trænere og amatører med henholdsvis 70/30% pr. 1. januar 2000.

§ 7
Klubben afholder ordinær generalforsamling en gang årligt i februar eller marts måned. Følgende punkter skal indgå i dagsordnen:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskabet fremlægges til godkendelse
  • Valg af formand (hvert andet år)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af bestyrelsessuppleanter
  • Valg af revisor
  • Valg af revisorsuppleant
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen og skal fremsættes skriftligt.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling skal sammenkaldes af bestyrelsen, når den finder anledning dertil, eller såfremt mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer indsender skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

§ 9
Enhver generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel. Generalforsamlingen afgør alle anliggender ved simpel stemmeflertal.
– I tilfælde af stemmelighed er formandens afgørende.
– Der foretages skriftlig afstemning, såfremt mindst 5 aktive medlemmer forlanger det.

§ 10
Generalforsamlingen vælger blandt klubbens aktive medlemmer en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, nemlig en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis 2 og 2.
– Bestyrelsen konstituerer sig selv, og den er bemyndiget til at ansætte lønnet medhjælp til bestridelse af sekretær- og/eller kassererposten.
– Der vælges endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, der alle vælges for 1 år ad gangen.
Bestyrelsessuppleanterne indbyrdes rækkefølge bestemmes af generalforsamlingen. Sekretæren fører protokol over såvel generalforsamlingen som bestyrelsesmøder.

§ 11
Bestyrelsen er ansvarlig for klubben midler, der til stadighed skal indestå på bankkonti.
– Der kan kun disponeres over klubbens bankkonti af formanden og kasseren i foreningen.

§ 12
Bestyrelsen afholder møde så ofte, som den finder det nødvendigt. For at bestyrelsen er beslutningsdygtige kræves, at mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
– Medlemsmøde kan indvarsles af bestyrelsen så ofte denne finder anledning dertil.

§ 13
Det er bestyrelsens opgave at arbejde for, at der udskrives så mange amatørløb som muligt, ligesom bestyrelsen bør arbejde for, at disse løb udskrives for så mange klasser som muligt, således amatørerne kan få lejlighed til at køre heste i alle klasser.

§ 14
Hvis en amatørkusk gentagne gange forser sig i løb overfor sine kolleger, og disse indgiver klage herom til bestyrelsen, har denne myndighed til overfor de respektive dommerkomitéer at fremkomme med henstillingen om, at vedkommende ved given lejlighed idømmes straffe, der står i forhold til forseelsens art og omfang.

§ 15
Hvis et medlem på grund af sportslige forseelser mister sin licens, idømmes en karantæne, der strækker sig udover 1 år eller skader foreningens øvrige medlemmer eller foreningens interesser, har bestyrelsen myndighed til at slette medlemmet af foreningen. Det pågældende medlem har dog ret til at møde ved den første ordinære generalforsamling for at varetage sine interesser og søge optagelse på ny.

§ 16
Ændring af klubbens love kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de tilstedeværende aktive medlemmer stemmer herfor.

§ 17
Klubben kan kun ophæves, når på ordinær generalforsamling mindst 3/4 af de tilstedeværende aktive medlemmer stemmer herfor. Bliver ophævelse vedtaget, skal klubbens eventuelle midler tilfalde en forening, som har tilknytning til amatørtravsporten i Danmark og/eller en anden forening som repræsenterer almen nyttige formål.