Nyt fra bestyrelsen

Som følge af corona afholdt ATAK først deres generalforsamling d. 22. september. To nye ansigter kom ind i bestyrelsen i form af Anne-Marie Kjær og Christina Astrup. På valg var formanden Kim Holleufer, Kim Madsen samt Christina Jørgensen. Kun Christina Jørgensen ønskede genvalg, hvorfor der skulle vælges en ny formand – her faldt valget på Anne-Marie Kjær. 

Der skal naturligvis lyde en stor tak til Kim og Kim for deres indsats i ATAKs bestyrelse.

Nederst i dette skriv finder I referatet fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen har efterfølgende haft et konstituerende møde og ser nu ud som følgende:

Formand: Anne-Marie Kjær

Næstformand: Christian Andersen

Sekretær: Christina Astrup

Kasserer: Rikke Knudsen

Webmaster og facebook: Christina Jørgensen

På vores konstituerende møde fik vi ligeledes oprettet en mailadresse aatak@outlook.dk, som vi opfordrer alle vores medlemmer til at bruge, hvis der er spørgsmål, ønsker eller andet, de gerne vil have bestyrelsen ser på. Derudover blev der også oprettet en Instagram-profil atak_aarhus_trav_amator_klub, som vi vil opfordre vores medlemmer til at gå ind og følge.

Bestyrelsens første opgave bestod i at få arrangeret dette års udgave af ATAKs Fødselsdagsløb, hvor bl.a. vandrepokalen skulle findes, hvilket heldigvis lykkedes. Pokalen blev fundet på den lukkede tribune ude på væddeløbsbanen. Vi vil i denne forbindelse gerne sige tak til dem, der hjalp os med hints til hvor den var.

Vi går nu i gang med de næste punkter på listen, hvor vi bl.a. har planer om, at lave et webinar med Anne Mette Højfeldt i løbet af vinteren om afspænding af hest, som vil kunne følges live via vores facebook profil ATAK – Aarhus Trav Amatør Klub, som vi naturligvis opfordrer alle vores medlemmer til at følge.Sidste år fik Kim Holleufer lavet en aftale med Johnny Bay om at vedligeholde vognene, så de altid er køreklar. Heldigvis har Johnny indvilliget i at fortsætte det arbejde, hvilket vi naturligvis er glade for. Vi vil gøre, hvad vi kan for at lette hans arbejde, hvorfor der i den kommende tid vil blive lavet retningslinjer for brugen af vognene, som vil blive lagt op her og på facebook, men også hængt op i amatørstalden. Derudover vil der blive udarbejdet en løsning for, hvordan evt. fejl og mangler på vognene bedst muligt kan kommunikeres videre til Johnny

Referat fra generalforsamlingen

Der var til dette års generalforsamling fremmødt 25 medlemmer, som Kim Holleufer bød velkommen, hvor efter Lars Munk blev valgt som dirigent. Lars Munk erklærede generalforsamlingen for lovmæssigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Formandsberetningen blev fremlagt uden spørgsmål hertil.

Regnskabet blev gennemgået af Kim Holleufer, hvortil Erik Grove havde spørgsmål vedr. køreplader til en værdi af ca. 25.000 kr., som han ville have redegjort hvor de stod i regnskabet og fysisk. Kim Holleufer svarer hertil, at de står på JVBs regnskab. De har ikke stået i regnskabet de sidste 6 år. Hvor står de ejermæssigt? KH laver en redegørelse for de plader.  Lars Munk erklærer regnskabet for godkendt.

Herefter er der formandsvalg. Kim Holleufer ønsker ikke genvalg.

Rikke Knudsen foreslår Anne-Marie Kjær, Kim Madsen foreslår Lars Munk og Jimmi C. Nielsen foreslår Erik Grove. Lars Munk og Erik Grove ønsker ikke valg. Anne-Marie bliver valgt som formand uden modkandidat. Hun takker herefter for valget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kim Madsen ønsker ikke genvalg. Christina Astrup bliver valgt, mens Christina Jørgensen ønsker at fortsætte og beholder sin plads i bestyrelsen. Karen Brostöm og Poul Søgaard fortsætter som hhv. 1. og 2. suppleant.

Valg af revisor. Lars Munk fortsætter med Nils Abild som 1. suppleant og Flemming Degn som 2. suppleant.

Der var ingen indkomne forslag eller andet under eventuelt.

Lars Munk takker for god ro og orden.