Generalforsamling i ATAK 2022

Generalforsamling

 Indkaldelse til Generalforsamling i ATAK 

Tid: Onsdag 30. marts 2022 kl 19:00 

Sted: Jydsk Væddeløbsbane, Tutten 

Dagsorden: 

– Valg af dirigent 

– Formandens beretning 

– Regnskabet fremlægges til godkendelse 

– Valg af formand (Anne-Marie Kjær modtager genvalg) 

– Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (På valg er Tonny Rasmussen & Christina Astrup. Begge modtager genvalg) 

– Valg af bestyrelsessuppleanter 

– Valg af revisor 

– Valg af revisorsuppleant 

– Indkomne forslag 

– Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen og skal fremsættes skriftligt. 

Efter generalforsamlingen er klubben vært for et lille traktement. 

Vi opfordrer ligeledes vores medlemmer til at sende deres mail til os på aatak@outlook.dk og herved give accept til, vi fremover må fremsende indkaldelsen til generalforsamlingen på mail. 

På bestyrelsens vegne 

Horsens, den 08.03.2022 

Christina Astrup 

Skriv et svar